Cách viết theme cho wordpress – Phần 3

File category.php: File này trình bày các bài viết theo thư mục. Cách bố trí bài viết trong thư mục như thế nào phụ thuộc vào thiết kế của trang, trong phần này tôi chỉ trình bày cách hiển thị bài viết trong thư mục 1 cách tổng quát nhất.

Nếu trong category, cấu trúc trang vẫn còn head và foot như index thì ta phải gọi 2 hàm <?php get_header(); ?> và <?php get_footer(); ?>

Để lấy được bài viết (post) trong category ta làm như sau:

1 – Trường hợp có category con nằm trong

$paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1;// Quy định trang

$cat = get_query_var(‘cat’);// Lấy Cat ID

////////////////////

$categories =  get_categories(‘child_of=’.$cat);// Lấy category con

if(count($categories)!=0){

foreach  ($categories as $category) {

foreach (get_posts(‘cat=’.$category->term_id) as $post) {

setup_postdata($post);

//trình bày các mục tiêu đề, ảnh, nội dung post ở đây

<?php the_permalink();?>//link đến bài viết

<?php the_title()?>// tiêu đề bài viết

<?php the_excerpt();?>// trích dẫn bài viết

}

}

2- Trường hợp không có category con nằm trong

query_posts(‘cat=’ . $cat .’&posts_per_page=10&paged=’ . $paged);// Lấy bài viết trong category. Trong đó $cat là Cat ID lấy như  trên, posts_per_page=10 là quy định 10 bài trên 1 trang, $paged là số trang. Các phân trang xin viết trong 1 bài khác.

<?php

//Hiển thị bài viết

if(have_posts()){

while(have_posts()){

the_post();

//trình bày các mục tiêu đề, ảnh, nội dung post ở đây

<?php the_permalink();?>//link đến bài viết

<?php the_title()?>// tiêu đề bài viết

<?php the_excerpt();?>// trích dẫn bài viết

 

?>

 

File single-post.php đây là file để hiện thị 1 post khi click vào link dẫn đến post, link này nằm ở category hoặc trên trang index

Chỉ cần thêm đoạn code sau vào trang single-post.php để hiện thị bài viết khi click vào

<?php if(have_posts()){

the_post();?>

<?php the_title();?>

<?php the_content(); }?>

Trên đây là các bước cơ bản nhất để hoàn thiện 1 theme đơn giản của WordPress. Quá trình hoàn thiện theme cần nhiều vấn đề khác, ví dụ như thiết kế css, javascript, jquery… Đây là những thành phần liên quan đến thiết kế riêng của từng trang nên mình xin phép không nói đến, mình chỉ xin nói đến những kỹ thuật như: Tạo slide, tab hoặc các hiệu ứng jquery chung chung. Ngoài ra những thành phần của WordPress như: Comment, custom_post, menu… mình sẽ đề cập trong những bài viết sau.

Đăng tải tại Wordpress | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân biệt hệ thống thông tin và công nghệ thông tin

I. Hệ thống thông tin.

a. Hệ thống.

Trong cuộc sống con người, chúng ta nhắc nhiều đến các hệ thống, như hệ thống triết học, hệ thống kinh tế, hệ thống giáo dục, hệ thống pháp luật….cho đến các hệ thống to lớn như hệ mặt trời, hệ ngân hà…Như vậy hệ thống là gì : Hệ thống là tập hợp các vật chất và phi vật chất như máy móc, thiết bị, con người, các hành tinh, các hệ mặt trời…, các quy tắc ứng xử, trao đổi, các phương pháp, quy trình xử lý….Trong hệ thống các thành phần tương tác, trao đổi với nhau cùng hoạt động vì một mục đích tồn tại chung. Như vậy ta có thể nói gọn lại hệ thống bao gồm tập hợp các thành phần của hệ thống và các quy tắc tương tác lẫn nhau của các thành phần tồn tại vì một mục đích chung.

b. Thông tin.

Thông tin là sự phản ánh sự vật, sự việc, hiện tượng của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Điều cơ bản là con người thông qua việc cảm nhận thông tin làm tăng hiểu biết cho mình và tiến hành những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Thông tin được lưu trữ trên nhiều dạng vật liệu khác nhau như được khắc trên đá, được ghi lại trên giấy, trên bìa, trên băng từ, đĩa từ… Thông tin chính là tất cả những gì mang lại hiểu biết cho con người. Con người luôn có nhu cầu thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau: đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, giao tiếp với người khác…Thông tin làm tăng hiểu biết của con người, là ngườn gốc của nhận thức và là cơ sở của quyết định

c. Hệ thống thông tin.

Hệ thống thông tin là một hệ thống mà mục tiêu tồn tại của nó là thu thập, truyền tải, lưu trữ và xử lý thông tin. Ngày nay có thể hiểu là một hệ thống sử dụng công nghệ thông tin, với các thành phần là các phần mềm, phần cứng, con người và hệ thống mạng để thu thập, lưu trữ, xử lý và biểu diễn thông tin.

Hệ thống thông tin phát triển qua bốn loại hình:

i. Hệ xử lý dữ liệu: lưu trữ và cập nhật dữ liệu hàng ngày, ra các báo cáo theo định kỳ (Ví dụ: Các hệ thống tính lương).

ii. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System – MIS): gồm cơ sở dữ liệu hợp nhất và các dòng thông tin giúp con người trong sản xuất, quản lý và ra quyết định.

iii. Hệ trợ giúp quyết định: Hỗ trợ cho việc ra quyết định (cho phép nhà phân tích ra quyết định chọn các phương án mà không phải thu thập và phân tích dữ liệu).

iv. Hệ chuyên gia: Hỗ trợ nhà quản lý giải quyết các vấn đề và làm quyết định một cách thông minh.

Hệ thống thông tin thông thường được cấu thành bởi:

 Các phần cứng

 Phần mềm

 Các hệ mạng

 Dữ liệu

 Con người trong hệ thống thông tin

Nhiệm vụ Hệ thống thông tin có 2 nhiệm vụ chủ yếu là:

 Trao đổi thông tin với môi trường ngoài

 Thực hiện việc liên lạc giữa các bộ phận và cung cấp thông tin cho các hệ tác nghiệp và hệ quyết định.

II. Công nghệ thông tin.

a. Công nghệ là gì

Là một hoạt động nhằm giải quyết một vấn đề hoặc một lớp vấn đề về kỹ thuật, Công nghệ là một cơ thể kiến thức

-Là một hoặc một số giải pháp để giải quyết một số vấn đề kỹ thuật

-Con người để giải quyết một số vấn đề kỹ thuật

-Toàn bộ kiến thức được chuyển vào hệ thống, bất kể từ nguồn nào để luận cứ cho sự phát triển.

Công nghệ là một phương tiện

Công nghệ bao gồm 4 phần:

-Phần kỹ thuật

-phần thông tin

-Phần con người

-Phần tổ chức

b. Công nghệ thông tin là gì ?

Như vậy ta có thể nói Công nghệ thông tin(CNTT) là một công nghệ về thông tin. Nó là toàn bộ các giải pháp, phương tiện, kỹ thuật chủ yếu dựa vào kỹ thuật máy tính và viễn thông để thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin.

III. Phân biệt hệ thống công nghệ thông tin và công nghệ thông tin.

Như vậy ta có thể thấy, các kỹ thuật xử lý thông tin thì có thể có sớm hơn, với các mức độ từ đơn giản đến phức tạp, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, máy tính đã ra đời và cùng với nó là sự ra đời của công nghệ thông tin, một bước tiến quan trọng trong lịch sử loài người trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin. Các hệ thống thông tin có từ rất lâu, cùng với sự phát triển của loại người, với các mức độ đơn giản đến phức tạp, từ lưu trữ trên văn bia, các bản vẽ trên vách đá, đến lưu trữ trên da các loại động vật, sự ra đời của giấy viết cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng của loài người trong việc lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin. Nhưng cho đến khi máy tính ra đời thì công việc xử lý thông tin mới thực sự thăng hoa, phát triển trở thành công nghệ thông tin và trở thành bùng nổ như chúng ta thấy ngày nay. Công nghệ thông tin đã tham gia vào mọi hoạt động, sinh hoạt của loài người.

Ta Có thể thấy công nghệ thông tin là khái niệm bao gồm khái niệm hệ thống thông tin. Công nghệ thông tin không thể có nếu không tồn tại một hệ thống thông tin được xây dựng hoàn chỉnh.

Đăng tải tại Tin học lý thuyết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cách viết theme cho wordpress – Phần 2

Trong phần này tôi xin đề cập đến chi tiết các file có trong cấu trúc 1 theme của WordPress

index.php

Đây là file trình bày bố cục chung của trang web, được tổ chức bằng các hàm như

<?php get_header();?>: Hàm gọi đến file header.php

<?php get_sidebar(‘left’);?>: Hàm gọi đến sidebar-left.php

<?php get_template_part(“loop”,”index”); // Get Loop ?>: Hàm gọi đến index-loop.php

<?php get_sidebar(‘right’);?>: Hàm gọi đến sidebar-right.php

<?php get_footer();?>: Hàm gọi đến footer.php

Có thể bố trí 1 file index.php mẫu như sau (Trong trường hợp cụ thể của bạn có thể khác, tùy thuộc vào design của trang)

<?php get_header();?>

<div id=”main”>

<div id=”left_col”>

<?php get_sidebar(‘left’);?>

</div>

<div id=”content”>

<?php get_template_part(“loop”,”index”); // Get Loop ?>

</div> <!­­ end of content ­­>

<div id=”right_col”>

<?php get_sidebar(‘right’);?>

</div>

</div><!­­ end of main ­­>

<?php get_footer();?>

Ngoài ra bạn có thể dùng hàm <?php get_template_part( $slug, $name ); ?>  gọi đến file $slug­$name.php tùy theo yêu cầu của bạn, miễn sao việc tổ chức trang web được khoa học nhất, dễ chỉnh sửa nhất

Đăng tải tại Wordpress | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

hacker, who are you ?

chúng ta đang đặt những bước chân đầu tiên để trở thành một hacker vậy điều điều đầu tiên mà chúng ta cần là định nghĩa ra những gì mà chúng ta sẽ trở thành trong tương lai, vạch ra những con đường để phát triển bản thân và hơn hết một hacker cũng như bất kì một nghề nghiệp nào khác đều có những quy định nhất định mà chúng ta cần tuân thủ nó. chúng ta hãy cùng bước đi những bước đi đầu tiên.

* hacker là ai ?

chúng  ta  thường thấy giới truyền thông đưa tin  về các hacker và thường suy nghĩ rằng  thế giới của các hacker là  một thế giới nơi mà không hề có pháp luật, nơi mọi thứ xấu xa trú ngụ như một khu ổ chuột  trong cách phim hành động của Mỹ nơi chỉ có tội phạm. đó là một lỗi rất lớn của giới truyền thông và các chính phủ vì họ không hiểu hacker và các lợi ích mà một hacker mang đến với thế giới.

sẽ rất sai lầm khi nghĩ hacker là tội phạm bởi vì hacker là những người đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ ngay này. hacker là những người đầu tiên trên  thế giới tìm ra những nguy hiểm, những lỗ hổng, những sản phẩm chất lượng kém, những vụ kinh doanh thiếu đạo đức, … và công bố nó với thế giới. chúng ta nhớ rằng, hacker là những người đầu tiên tìm ra các lỗ hổng, cách lỗi của các sản phẩm công nghệ hàng đầu của các hãng nổi tiếng như Microsoft, Cisco, Sun, Oracle, IBM,… hay như trường hợp Barnaby Jack tìm ra các lỗ hổng của việc các thiết bị y tế được đưa vào cơ thể có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm như thế nào. mặc dù điều này khiến Barnaby Jack phải trả giá bằng mạng sống của mình nhưng anh sẽ mãi được thế giới nhớ đến.

hacking là công việc, là đam mê của các hacker. hacking là sự khám phá, là bước đi trong một khu rừng tối tăm mà không có ánh sáng hay người dẫn đường. nó là việc đi tìm những điều mới mẻ trong mạng máy tính, hệ điều hành, phần mềm nhúng hay cả thiết bị phần cứng. hacker là những người mà dựa vào sự thông minh, lòng đam mê của mình và những điều mà người đi trước làm được để tìm ra những thứ tốt hơn. hacker cũng làm một tài nguyên của quốc gia như các nhà khoa học vậy. những hacker là những người rất đặc biệt, nếu được sử dụng trong những công việc tốt sẽ mang lại lợi ích rất lớn. ở Israel, khi một hacker bị bắt, họ cho anh ta một công việc tùy vào khả năng của anh ta.

cộng đồng hacker là một cộng đồng hàng ngàn người và có tổ chức, quy củ chứ không phải là một cộng đồng vô tổ chức và bất hợp pháp. cộng đồng hacker là một cộng đồng kiến thức sôi động mà có thể bày tỏ quan điểm của mình cho các phương tiện truyền thông. có các hội nghị hacker trên thế giới nơi mà những hacker nổi tiếng là những diễn giả chính thức như các hội nghị khoa học vậy.

nói tóm lại: hacker là những người dùng sự thông minh, đam mê và sự kiên trì của bản thân để tìm ra những nguy hiểm, những lỗ hổng, những sản phẩm chất lượng kém, những vụ kinh doanh thiếu đạo đức, … và công bố nó với thế giới. hacker góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển của khoa học kĩ thuật. cộng đồng hacker là một cộng đồng sôi động và có tổ chức.

những con đường của hacker:

để trở thành một hacker chúng ta có  rất nhiều con đường để lựa chọn, mỗi con đường sẽ có một khó  khăn riêng và được xã hội nhìn nhận một cách khác nhau. chúng ta có thể chọn con đường nào phù hợp với bản thân và đích cuối cùng mà chúng ta mong muốn. vậy những con đường đó là gì ? con đường đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu? chúng ta sẽ phải làm gì để đến được cái đích cuối cùng là trở thành người như chúng ta muốn ? chúng ta  hãy cùng nhau tìm câu trả lời cho riêng mình.

con đường đầu tiên đưa chúng ta trở thành một hacker mũ trắng (White hat). một hacker mũ trắng là người thực hiện các hoạt động của hacker không có lí do phá hoại, chỉ với mục  tiêu kiểm tra  an  ninh và đảm bảo sự an toàn cho hệ thống, thiết  bị và thông tin. hacker mũ trắng cần có kiến thức rất  sâu về các hệ thống, các thiết bị, an toàn thông tin, các kĩ thuật tấn công, và các kĩ thuật phòng thủ. trên con đường  trở thành  một hacker mũ trắng chúng ta có thể phải lấy được các  chứng nhận của các tổ chức hàng đầu như EC-Council, CompTia, ….

con đường  thứ hai mà chúng ta có thể đi là trở thành một hacker mũ đen (black  hat). một hacker mũ  đen là những  người tấn công vào hệ thống, các thiết  bị với mục  đích là lợi  ích cá nhân. một hacker mũ đen thường xâm nhập  vào  hệ thống sau  đó phá hủy dữ liệu hoặc làm cho  dữ liệu không thể được truy cập bở người được phép. hacker mũ đen có kiến thức rất  sâu về các thiết bị,  các  hệ  thống, các hệ  điều hành, các kĩ  thuật tấn công. để trở thành một  hacker mũ  đen hãy tìm hiểu về hệ thống, hệ điều hành  và các thiết bị để có nền tảng kiến thức tốt sau đó chúng ta sẽ có thể xem  và tìm hiểu các hướng dẫn tấn  công trên internet một  cách dễ  dàng.

hai con đường đầu tiên  là đưa chúng ta  đến  với hai thái  cực trong NGHỀ hacker, chúng ta có thể chọn một  con đường ở  giữa chúng đó là  trở thành một  hacker mũ  xám (Grey hat). điều này có  nghĩa là chúng ta là một  hacker mũ  đen, chúng  ta tìm ra các lỗ hổng, xâm nhập vào các hệ thống, … nhưng chúng ta không phá hoại bất  kì thứ  gì  trong đó  và yêu  cầu quản  trị viên của hệ thống đó trả tiền cho việc tìm ra lỗ hổng của hệ thống và cả các bản vá lỗi do chúng  ta  tạo ra. chúng  ta nhớ  rằng  nếu những người có  trách nhiệm của đơn vị có hệ thống đó  từ chối trả  tiền cho  chúng ta, đừng phá hoại gì cả vì nếu vậy  chúng ta  là một hacker  mũ đen  và là một  kẻ  tống  tiền.

một  con đường nữa mà  chúng ta  có thể đi  là trở thành  một  hacker mũ xanh (blue hat). một hacker  mũ  xanh là  một  chuyên gia từ một công  ty tư vấn bảo mật được các doanh nghiệp trả tiền cho việc xâm nhập vào hệ  thống của họ để kiểm tra an ninh và  đưa ra các  tư vấn, thiết kế, hoặc các bản  vá lỗi để có thể khiến cho hệ thống an  toàn hơn. một hacker mũ xanh  trên thực  tế  là một hacker mũ trắng làm việc  cho  các  công ty tư vấn bảo  mật.

con đường cuối cùng  mà tôi liệt kê  ở  đây là con đường mà tôi không muốn bất kì  ai trong  chúng ta đi  theo. mặc dù  vậy sẽ là thiếu sót lớn của bài  viết này nếu  không nhắc đến  con đường này. đó là  con đường trở thành một Hacktivist. một Hacktivist là một người dùng các kiến thức về hacking của mình  để  có  thể công bố các thông điệp  xã hội,  những thông tin mang tính chất tư tưởng, tôn giáo  và chính trị. trở thành một  Hacktivist hay  không là lựa chọn  của các bạn nhưng hãy nhớ rằng các chính  phủ sẽ truy tìm bạn, sẽ đưa bạn vào tù nếu bạn đưa  những thông  tin ảnh hưởng xấu đến họ.

trên đâ là 5 con đường mà tôi  nghĩ chúng ta có thể đi tùy vào mục đích  của mỗi chúng  ta. tôi  khuyến khích mọi người chọn trở thành  hacker mũ trắng và mũ xanh và đừng bao  giờ  trở thành  một  hacktivist. đương nhiên con đường đã có rất nhiều  người mở  và chúng ta có  quyền chọn nên  đi theo  con đường nào và chúng ta phải chịu  trách nhiệm với quyết  định của mình.

Nói tóm lại: Hacker là  một người đam  mê công nghê,  là  một người  thích khám  phá, thông minh, kiên  trì. hacker góp  phần rất quan trọng cho việc  phát triển của công nghệ cũng  như  xã hội. các hacker được chia ra thành các  nhóm khác nhau  tùy vào mục tiêu  mà hacker nhắm đến. vậy nên  chúng ta  không nên  nhìn  hacker  như những tên  tội phạm  bởi cộng đồng hacker cũng là một  xã hội thu  nhỏ,  cũng có những người dám hi sinh vì  lợi  ích và phát triển của xã hội. tôi xin kết thúc đôi dòng này ở đây, hi vọng nó  sẽ  giúp chúng ta  hiểu hơn về hacker hoặc những điều mà chúng ta  sẽ trở thành  đối với  những người bước những bước chân  đầu tiên để trở thành  hacker như tôi.

Đăng tải tại Bảo mật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

xin chào thế giới hacker

xin chào thế giới hacker, bắt đầu  từ hôm nay có thể tôi sẽ gia nhập với các bạn bằng cách học hỏi những kiến thức và kinh nghiệm của các bạn. như tôi tìm hiểu được, đa số các bạn thực hiện các công cụ để tân công thông qua  việc học giáo trình  CEH của Eccouncil, giáo trình của Hack for Teen, hay các giáo trình dạy cách  sử dụng Backtrack  của Offensive Security (bây giờ đã chuyển sang Kali Linux) tôi cũng sẽ dựa vào các giáo trình đó học tập cách thức tấn công của thế giới hacker. Tôi hi vọng từng bước, từng bước tôi có thể trở thành một trong số các bạn. hãy để tôi bắt  đầu bài đầu tiên  với lời chào này!

xin cảm ơn những điều mà các  bạn đã, đang và sẽ chia sẻ với tôi!

Đăng tải tại Bảo mật | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo 1 kết nối HTTP trong Android

Trong rất nhiều ứng dụng Android, sau khi cài đặt cần kết nối với internet thông qua 1 máy chủ http. Sau đây tôi xin hướng dẫn cách tạo 1 kết nối đơn giản (có gửi dữ liệu lên) với máy chủ http trong ứng dụng Android.

Một số điểm quan trọng cần chú ý trong code:

Tạo 1 đối tượng HTTP Client và HTTP Post, đây là 2 đối tượng dùng để kết nối và tải dữ liệu về.

HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

HttpPost httpPost = new HttpPost("http://www.ita2zvietnam.wordpress.com/login");

Lưu dữ liệu lấy về vào 1 List

List<NameValuePair> nameValuePair = new ArrayList<NameValuePair>(2);

nameValuePair.add(new BasicNameValuePair("email", "user@gmail.com"));
nameValuePair.add(new BasicNameValuePair("password", "encrypted_password"));
 

Trước khi đưa dữ liệu lên qua kết nối HTTP, bạn cần mã hóa và chuyển đổi nó thành chuỗi sao cho phù hợp với định dạng URL mà cần gửi lên server.

Để làm được điều này, ta nên để trong 1 hàm try… catch

try {

httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePair));

}

catch (UnsupportedEncodingException e) {
    // writing error to Log
    e.printStackTrace();
}

Cuối cùng, bạn cần thực thi httpPost sử dụng httpClient vừa tạo ra ở trên

try {
    HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
 
    // writing response to log
    Log.d("Http Response:", response.toString());
 
} catch (ClientProtocolException e) {
    // writing exception to log
    e.printStackTrace();
         
} catch (IOException e) {
    // writing exception to log
    e.printStackTrace();
}
 

Cuối cùng là code hoàn chỉnh có thể download ở đây 

Đăng tải tại Android | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyển giữa 2 màn hình trong Android

Vấn đề chuyển giữa 2 màn hình rất hay được sử dụng trong lập trình. Ví dụ như ở màn hình 1 bạn yêu cầu người dùng nhập tên, tuổi và khi sang màn hình sau tiến hành mở game để chạy…

Tạo 1 project mới File -> Android Project

Chọn màn hình thứ nhất là MainActivity, tạo mới 1 file xml giao diện (layout) mới đặt tên là Screen1.xml hoặc có thể dùng luôn file activity_main.xml do Eclipse tự sinh ra

Thiết kế giao diện activity_main.xml đơn giản như sau

1.1

Bao gồm 1 EditText đặt tên là textInput, 1 Button đặt tên là clickMeButton

Thêm 1 class mới bằng cách click chuột phải vào thư mục project nằm trong cửa sổ Package Explorer. Chọn New -> Class, trong ô Name đặt tên là GameLayout.

Thêm 1 layout nữa bằng cách click chuột phải vào thư mục project nằm trong cửa sổ Package Explorer. Chọn New -> Android XML File. Trong cửa sổ hiện ra điền các thông số như sau:

– Resource type: Layout

– Project: (Để mặc định)

– File: (Đặt tên file, tùy ý bạn) game_layout

Trong layout mới này ta tạo 2 TextView tên là textView1textResult đơn giản như sau

2.2

Mở file MainActivity.java và thêm vào đoạn code sau:

clickMeButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
//code added
public void onClick(View arg0) {
Intent nextScreen = new Intent(getApplicationContext(), GameLayout.class);// khởi tạo đối tượng để gọi màn hình tiếp theo
nextScreen.putExtra(“input”, textInput.getText().toString());// lưu dữ liệu nhập của màn hình trước để truyền cho màn hình sau
startActivity(nextScreen);// mở màn hình sau
}
}
);

Mở file GameLayout.java và thêm vào đoạn code sau:

Intent i = getIntent();
textResult.setText(i.getStringExtra(“input”));// hiển thị dữ liệu được truyền từ màn hình trước

Mở file AndroidManifest.xml của Project và thêm vào đoạn code sau (chú ý đoạn code này nằm trong thẻ <application)

<activity android:name=”com.example.switch_activities.GameLayout”></activity>

Bây giờ chúng ta có thể chạy thử và thấy khi nhập dữ liệu vào ô và click nút Click me thì dữ liệu sẽ được hiển thị ở màn hình thứ 2.

Chúc các bạn thành công và sau đây là code mẫu

 

Đăng tải tại Android | Bạn nghĩ gì về bài viết này?